میوه خشک در بارداری

خشک کردن میوه به چه منظور انجام می‌گیرد و تاریخچه خشک کردن از کجا شروع می‌شود

خشک کردن میوه یک روش قدیمی و باستانی است. در گذشته خشک کردن به روش سنتی و ذر برابر آفتاب انجام می‌شده. امروزه خشک کردن میوه با دستگاه‌های مدرن انجام می شود.

ادامه مطلب